Általános Képzés Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS KÉPZÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

 

Jelen ÁSZF rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket a Magyar Turizmus Akadémia Kft. (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; adószáma: 27984758-2-41, a Felnőttképző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B/2020/008742; a továbbiakban: „Felnőttképző”)

 

és a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, mint résztvevők (a továbbiakban együtt: „Résztvevő”) vagy a Résztvevőtől eltérő - a képzést megrendelő és annak költségeit viselő – személy, mint költségviselő (a továbbiakban: „Költségviselő”, Felnőttképző és Résztvevő vagy Költségviselő a továbbiakban együtt: „Felek”) között létrejött, felnőttképzési jogviszony.

 

A felnőttképzési tájékoztató adatlap és ÁSZF egy egységet képez (a továbbiakban együtt: „Felnőttképzési Szerződés”), egymással együttesen értelmezendő.

 

 1. A Felnőttképzési Szerződés tárgya

A Felnőttképző a Résztvevő vagy Költségviselő megbízásából felnőttképző intézményként, bejelentés alapján folytatott képzéseket (a továbbiakban együtt: „Képzés”) szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a Felnőttképző és a Résztvevő egymással a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: „Fktv.”) 13. § (1) szerint – a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal – Felnőttképzési Szerződést köt, mely szerződés megkötése szóban vagy írásban is megtörténhet. A felnőttképzési szerződés tartalmi elemeit az ÁSZF és a felnőttképzési tájékoztató adatlap együttesen tartalmazza, melyet Résztvevő előzetesen megismer és ráutaló magatartással elfogadja. A Felek között a Felnőttképzési Szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Résztvevő a képzési adatlap aláírt példányát elektronikus úton megküldi a Felnőttképző részére a kepzes@turizmusakademia.hu elektronikus levelezési címre és a Résztvevő a Felnőttképző által elérhetővé tett képzést elindítja.

 

 1. A Képzés részletei, a felnőttképzési jogviszony felnőttképzési szerződés szerinti tartalmi elemei:

A Képzés hivatalos megrendelését követően Felnőttképző által e-mailen kiküldésre kerülő visszaigazoló levében tájékoztatja a Résztvevőt a képzés részleteiről.

 

Amennyiben a Résztvevő vagy Költségviselő tanfolyami jelentkezése a Magyar Turizmus Akadémia Kft. hivatalos weboldalán meghirdetett dátumú nyílt Képzésre vonatkozik, akkor a Felnőttképző fenntartja a jogot, hogy a Képzést a minimális jelentkezői létszám alatt (6 fő) nem indítja el, mely esetben a Résztvevő vagy a Költségviselő által delegált Résztvevő automatikusan a Képzés tárgyában legközelebbi meghirdetett dátumon induló Képzésre kerül regisztrációra. Felnőttképző a Képzés ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. Ha megfelelő számú Résztvevő hiányában a Képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló Képzésen való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Felnőttképző visszafizeti.

 

A Képzést a Felnőttképző a Résztvevő által elérhető hivatalos weboldalán (www.turizmusakademia.hu) (a továbbiakban: „Weboldal”), illetve egyedi ajánlatban található tartalom alapján tartja.

 

A Felnőttképző által a Weboldalon meghirdetett és ott is megtartott képzéseken (e-learning) való részvételi lehetőség 2022. október 1. napján nyílik meg. A Résztvevő a képzésen annak megnyílását követően a képzés előre meghirdetett zárásáig, abból levonva a tananyag hosszát jogosult részt venni.

A Felnőttképző által a Weboldalon vagy bármilyen egyéb, más platformon meghirdetett, azonban személyes jelenléttel megtartott képzéseken való részvételre mindig az aktuális, adott képzésre vonatkozó jelentkezési feltételek és a képzés egyedi, speciális tulajdonságai alapján van lehetőség.

 

Felnőttképző fenntartja magának az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás a Felnőttképző hibájából marad el, köteles díjmentes pótfoglalkozást tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

 

 

  

 1. Felnőttképző jogai és kötelezettségei

 

Felnőttképző

 • vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, intézkedik annak érvényesítéséről;
 • biztosítja a Képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 • jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint folyamatosan felügyeli a Résztvevő Képzéssel kapcsolatos tevékenységét, .
 • a Résztvevőkről nyilvántartást vezet, a Képzés dokumentumait a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig irattárazza;
 • a Képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz;
 • eleget tesz az Fktv. 17. § a) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

 

 1. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

 

Résztvevő

 • vállalja, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat betartja,
 • a képzésen aktívan részt vesz, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl;
 • tudomásul veszi, hogy a képzés helyszín házirendjének be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a Képzésről kizárható;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben a Képzés látogatását elmulasztja, illetve a Képzésből kimarad az nem jelent mentességet a képzési díj megfizetése alól, és nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére (amennyiben a Résztvevőt fizetési kötelezettség terheli);
 • az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Képzésről szóló teljeskörű tájékoztatást (képzési tájékoztató, ár, ütemezés, fizetési feltételek, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, képzési tartalmak, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, Felnőttképző adatszolgáltatása, jogorvoslat lehetőség a Felnőttképzési Szerződés megszegés esetén, stb.) megkapta, megismerte az ÁSZF és a felnőttképzési tájékoztató adatlap tartalmát, és annak egy példányát átvette, vagy megtekintette;
 • tudomásul veszi, hogy a képzési díj ki nem egyenlítése (fizetési kötelezettség esetén), a megengedett hiányzás mértékének túllépése, illetve az esetleges vizsgák elmulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén számára tanúsítvány a résztvevő tanúsítvány igénye esetén sem adható ki;
 • a Résztvevő a Felnőttképzési szerződést az ÁSZF 5., 6. és 9. pontjában foglaltaknak megfelelően felmondhatja vagy a Képzési Szerződéstől elállhat.
 • A Felnőttképző a felnőttképzési szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kötelező tartalmi elemeit a képzési adatlapon rögzíti, melyek a következőek:
  • képzés megnevezése és óraszáma
  • a képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
  • a haladás tananyagegységekre bontott ütemezése,
  • a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése,
  • a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja, valamint, ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételei,
  • a képzési díj - ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

 

 1. Felek egyéb jogai és kötelezettségei

 

Felek jogosultak — az ÁSZF 7. pontjában foglaltakkal összhangban — azonnali hatállyal felmondani a Képzési Szerződést, amennyiben:

- a Résztvevő személy az oktatásban, képzésben való részvételre egészségileg alkalmatlanná válik, (ez esetben a képzési díj visszafizetésére vonatkozóan a 10. pontban részletezett egyedi elbírálás alkalmazandó)

- a Résztvevő személy fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti,

- a Résztvevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

 

 

 1. A Felnőttképzési Szerződés Résztvevő és Felnőttképző általi megszegésének következményei

 

A Felek tudomásul veszik, hogy a Felnőttképzési Szerződésben foglaltak be nem tartása Felnőttképzési Szerződés megszegésének minősül.

 

A Felnőttképzési Szerződés megszegése esetén a Felek részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye, amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetésben kitűzött ésszerű póthatáridő lejártáig sem teljesít, a másik fél jogosult a Képzési Szerződést a másik Félnek címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani.

 

 

 1. Adatkezelés

 

A Felnőttképző a Résztvevő Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglalt személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezeli és megőrzi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) előírásai szerint.

 

Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése és az Fktv.-ben foglalt adatkezelési és adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelés.

 

Az adatkezelés jogalapja az Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglalt adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése), tekintettel arra, hogy az Fktv. 21. § kötelezi a Felnőttképzőt a Résztvevő adatai kezelésére, a résztvevő 4T (név; anyja neve; születési hely; születési idő) e-mail cím és legmagasabb iskolai végzettségével kapcsolatosan.

 

A Résztvevő telefonszáma esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Résztevő személy hozzájárulása, amelyet a Résztvevő a Felnőttképzési jogviszony létrejöttéhez kifejezetten megad. A Résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

Felnőttképző a Résztvevő Fktv. 21. § (1) bekezdése szerinti személyes adatait a felnőttképzési jogviszony létrejöttétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. A Résztvevő telefonszámát Felnőttképző a felnőttképzés szervezésének és lebonyolításának idején, de legkésőbb a felnőttképzési jogviszony megszűnéséig, illetve ezt megelőzően a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

Az Fktv. 15. §-a alapján a Felnőttképző a Résztvevő személy természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

 

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a Felnőttképző által esetlegesen kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli.

 

A Résztvevő Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglalt adatai statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

 

Felnőttképző a Résztvevőt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.

 

A Résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, valamint a Felnőttképző adatkezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Felnőttképző általános adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Az általános adatkezelési tájékoztató a következő weboldalon érhető el: …

 

 1. A Képzés díja, fizetési feltételek

 

A Képzésre való jelentkezés fizetési kötelezettséget vonhat maga után.  A Résztvevő, illetve a Költségviselő az őt terhelő díjat köteles megfizetni a Felnőttképző részére. A képzés díjának összegét a felnőttképzési tájékoztató adatlap tartalmazza.

Általános feltételként a fizetés módja és teljesítéssel arányos ütemezése: Felnőttképző által 8 napos fizetési határidővel kiállított számla alapján egy összegben, banki átutalással. Résztvevő csak abban az esetben jogosult adott Képzésen való részvételre, amennyiben a Képzés díja a Képzés kezdetét megelőző nap 14 óráig kiegyenlítésre került. Ennek igazolása Résztvevő kötelezettsége.

 

A képzés nem költségvetési és európai uniós források szerint nyújtott támogatás terhére valósul meg. A képzés nem ösztöndíj és nem képzési hitel terhére valósul meg.

 1. Elállás

A Képzési Szerződéstől való elállás csak írásban és csak a Képzés kezdetét megelőzően lehetséges. Elállás esetén fizetendő:

 • a Képzés kezdetét megelőző legalább 8 nappal közölt elállás esetén – 30 % kezelési költség kerül levonásra a képzési költség díjából;
 • a Képzés kezdetét megelőző 7 munkanapon belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha a Résztvevő minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) - a Képzés díjának 100 %-a.

Az elállás esetére fizetendő képzési díjra vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak az ÁSZF 2. pontjában foglalt abban az esetben, ha a Képzés, amelyre a Résztvevő eredetileg jelentkezett kellő számú képzésre jelentkező hiányában nem indul el, és a Felnőttképző által az azonos képzési tárgyban induló legközelebbi időpontra történő feljelentkeztetéstől a Résztvevő eláll.

 1. Részvétel és a megengedett hiányzás mértéke, megengedett hiányzás túllépésének következménye

A Résztvevő vállalja, hogy az adott Képzésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértéke bejelentés alapján folytatott képzések esetén az óraszám 25 %-a, kontaktórától eltérő képzési rész esetén hiányzás nem megengedett.

 

A Résztvevő, illetve a Költségviselő a hiányzás megengedett mértékének túllépése esetén is köteles a Képzés díját megfizetni Felnőttképző számára.

 

A megengedett hiányzás túllépése esetén a résztvevő nem kapja meg a sikeres teljesítésről szóló tanúsítványt.

 

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi, bírósági, orvosi, kezelőorvosi, háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Felnőttképző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti.

 1. A Képzés lezárása

Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdésének megfelelően a Résztvevő igénye esetén a képzés elvégzéséről központilag kiállításra kerülő tanúsítványt vehet át. A tanúsítvány elektronikusan kerül a Résztvevő számára kiküldésre az adott képzés előre meghirdetetett időtartamának lezárását követő 15 napon belül, a személyes átvételt, vagy postai úton való kiküldés iránti igényt külön, írásban szükséges jelezni a Felnőttképző felé. A Résztvevőnek nem vizsgaköteles Képzés esetén fakultatív jelleggel van lehetősége egyes képzésekhez hivatalos vizsgát tenni, ezek rendje és feltételei a Képzési Szerződéstől eltérően és külön szabályozottak, melyekről igény esetén Felnőttképző tájékoztatja Résztvevőt.

 1. Titoktartás

Felek a Képzési Szerződésben foglaltakat és az azzal összefüggésben tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a Képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

 1. Panaszkezelés

A Résztvevő észrevételeit, panaszait telefonon, e-mailen vagy Felnőttképző ügyfélszolgálatán személyesen az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Székely utca 2, 1.emelet 2,

Ügyfélszolgálat: személyesen csütörtökönként 10:00-12:00 között, telefonon H-P 9:00-16:00 óra között

Tel: +36 20 274 9641; e-mail: kepzes@turizmusakademia.hu

A panaszokat Felnőttképző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

 

A Képzési Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve a Felnőttképző mulasztása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, az Fktv. és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

A Résztvevő panasza esetén, amennyiben a panaszkezelési eljárás lezárult, és annak eredményeként Felnőttképző megállapította, hogy a Résztvevő panasza jogos, akkor a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben a Képzési Szerződés alapján fizetési kötelezettség terheli). Felnőttképző jogos panasza esetén a Résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a Felnőttképzési Szerződés alapján a Résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).

 1. Felnőttképző kárfelelőssége

A Felnőttképző nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár Felnőttképzőt terheli.

 

Amennyiben bizonyítható módon Felnőttképző mulasztása következtében a megkezdett Képzést nem lehet befejezni, Felnőttképzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Felnőttképző a kárfelelősségét kizárja.

Szeretne mielőbb értesülni aktuális képzéseinkről?

A feliratkozó e-mail cím
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként kaphassa kézhez legújabb képzési ajánlatainkat, friss tanulmányainkat!